Nhìn nhỏ con thế mà khoẻ phết bế được máy bay hơn tạ lên địt