Chim anh vừa ngắn vừa bé may mà được cái địt dai bù lại