Bộ môn bú cặc này  em tiếp thu nhanh thế chả bù bài học trên lớp